Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/เครือข่าย CBM กทม.


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  ตัวอย่างสไลด์การนำเสนอเรื่อง CBM (.ppt) 
รายละเอียด:
 1. มลภาวะ..จากการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี
  มลภาวะ เกิดจากบ่อฝังกลบขยะ
  การเผาขยะก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ
  น้ำชะขยะ ทำให้เกิดมลภาวะต่อน้ำใต้ดิน
  มลภาวะในระหว่างการเก็บรวบรวมขยะ
  มลภาวะจากกระบวนการรีไซเคิลที่ไม่ถูกวิธี
  มลภาวะจากการทิ้งขยะที่ไม่สามารถควบคุมได้/การเผาขยะ
 2. ผลจากการมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
  ต้องเก็บและลำเลียงขยะ ในปริมาณมากขึ้น
  บ่อขยะเต็มเร็วขึ้น
  ความยากในการหาสถานที่ตั้ง หลุมฝังกลบขยะ ใหม่ได้
  มีค่าดำเนินการในการจัดการขยะมากขึ้น
 3. องค์ประกอบขยะมูลฝอย
  ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้
  ขยะชีวภาพ
  ของขายได้ (บรรจุภัณฑ์)
  ขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้
  ส่วนประกอบรองของขยะ (ขยะอันตราย/เป็นพิษ)

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-May-2010 ดาวน์โหลด: 3207 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  รายงานสรุปการอบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553 
รายละเอียด:

สรุปประเด็น โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการมูลฝอย หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2553


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 30-Apr-2010 ดาวน์โหลด: 336 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  รายงานสรุปการอบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553 
รายละเอียด:

สรุปประเด็น โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการมูลฝอย หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2553


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 30-Apr-2010 ดาวน์โหลด: 340
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  สรุปประเด็นการอบรมหลักสูตรวิทยากร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
รายละเอียด:

          ปัจจุบันหลายเขตนำหลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเช่นสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555 ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม กำหนดกลยุทธ์การลดปริมาณมูลฝอย และการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งกระจายความรับผิดชอบไปทั้ง เขต และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งรวมในถังขยะ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนยังขาดความมั่นใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการสื่อสารกับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้ที่จะสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่เขตได้ดีก็คือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตซึ่งปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอยู่แล้ว สามารถนำความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนไปแนะนำผู้นำหน่วยงาน เจ้าของสถานประกอบการ ผู้นำสถานศึกษา วัดและศาสนสถาน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจหลักการจัดการขยะมูลฝอยและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมา คัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของคนไทยที่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังกลายเป็นขยะ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาระของกรุงเทพมหานครที่ต้องนำไปกำจัด สภาพแวดล้อมของเมืองจะดีขึ้น ทำให้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน นับเป็นพื้นฐานของการพัฒนา


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 25-Apr-2011 ดาวน์โหลด: 466
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

Downloads ©
แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 34.228.30.69


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : KevinRamsd
สมาชิกทั้งหมด : 2,803,975

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.