Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ที่ได้รับความนิยมสุด - Top 25
แสดงจากจำนวน : [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  การประยุกต์ใช้โปรแกรม ARC GIS DESKTOP 9.3.1 เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
          การสร้างแบบจ้าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม มีใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น การสร้างแบบจ้าลองสามมิติแสดงการถล่มของภูเขา การสร้างแบบจ้าลองระดับน้้าใต้ดิน แบบจ้าลองความสูงของภูมิประเทศ แบบจ้าลองแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ตามเวลาที่เปลี่ยนไป แบบจ้าลองแสดงการแพร่กระจายของมลพิษในอากาศหรือแบบจ้าลองสามมิติของเมือง
ระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีฐานข้อมูลในเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขเชื่อมโยงกับต้าแหน่งภูมิศาสตร์บนพื้นโลก ซึ่งสามารถให้รายละเอียดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติต่างๆ บนพื้นโลก ว่ามีอยู่ที่ไหน สภาพเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบของสิ่งข้างเคียงอะไรบ้าง สามารถท้าให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน ท้าให้การวางแผน การจัดการ และติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่น: ขนาด: 7.74 MB
เพิ่มเมื่อ: 15-Sep-2011 ดาวน์โหลด: 12114 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: คุณภาพอากาศและเสียง

  ตัวอย่างสไลด์การนำเสนอเรื่อง CBM (.ppt) 
รายละเอียด:
 1. มลภาวะ..จากการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี
  มลภาวะ เกิดจากบ่อฝังกลบขยะ
  การเผาขยะก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ
  น้ำชะขยะ ทำให้เกิดมลภาวะต่อน้ำใต้ดิน
  มลภาวะในระหว่างการเก็บรวบรวมขยะ
  มลภาวะจากกระบวนการรีไซเคิลที่ไม่ถูกวิธี
  มลภาวะจากการทิ้งขยะที่ไม่สามารถควบคุมได้/การเผาขยะ
 2. ผลจากการมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
  ต้องเก็บและลำเลียงขยะ ในปริมาณมากขึ้น
  บ่อขยะเต็มเร็วขึ้น
  ความยากในการหาสถานที่ตั้ง หลุมฝังกลบขยะ ใหม่ได้
  มีค่าดำเนินการในการจัดการขยะมากขึ้น
 3. องค์ประกอบขยะมูลฝอย
  ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้
  ขยะชีวภาพ
  ของขายได้ (บรรจุภัณฑ์)
  ขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้
  ส่วนประกอบรองของขยะ (ขยะอันตราย/เป็นพิษ)

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-May-2010 ดาวน์โหลด: 3207 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เครือข่าย CBM กทม.

  สไลด์เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้งานด้านอากาศและเสียง 
รายละเอียด:
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้งานด้านอากาศและเสียง
โดย นายสัญญา พันธุ์พิทยุตม์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

รุ่น: ขนาด: 13.22 MB
เพิ่มเมื่อ: 15-Sep-2011 ดาวน์โหลด: 2050
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ไฟล์นำเสนอ (presentation)/การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  กลุ่มขยะรีไซเคิลชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
รายละเอียด:

          สมาชิกกลุ่มขยะรีไซเคิลชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่เดิมย้ายมาจากชุมชนใต้สะพาน โซน 2-3 และได้ริเริ่มตั้งหลักชักชวนผู้ที่มีอาชีพหาของเก่าหาขยะขาย มารวมกันทำกลุ่มขยะแลกของใช้ เช่น น้าปลา น้ามัน น้าตาล ไข่ เป็นต้น รับแลกทั้งในชุมชนและตระเวนไปตามชุมชนต่าง ๆ และในปี 2547 ได้มีการริเริ่มดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของสหกรณ์โดยระดมหุ้นจากสมาชิก ซึ่งทุกๆ 6 เดือน จะปันผลให้สมาชิก โดยหักร้อยละ 50 เข้ากลุ่ม ในปีถัดมา คือปี 2548 จึงเริ่มคิดเรื่องการจัดสวัสดิการดูแลสมาชิก และรวมกลุ่มเยาวชนทาธนาคารขยะ
          ในปี 2551 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ร่วมกับสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตประเวศ และ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดตั้งศูนย์คัดแยกวัสดุรีไซเคิลของกลุ่มอาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ โดยมีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552   ดาวน์โหลดวิดีโอ คลิ๊กที่นี่ หรือชมคลิปวิดีโอ คลิ๊กที่นี่

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 29-Aug-2011 ดาวน์โหลด: 1971
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  สไลด์การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) Microsoft Access 2003 ครั้งที่ 2 
รายละเอียด:
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) Microsoft Access 2003 ครั้งที่ 2
โดย นายสัญญา พันธุ์พิทยุตม์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

รุ่น: ขนาด: 44.26 MB
เพิ่มเมื่อ: 15-Sep-2011 ดาวน์โหลด: 1852
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ไฟล์นำเสนอ (presentation)/การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ 
รายละเอียด:

         ปริมาณมูลฝอยในกรุงเทพมหานครวันละประมาณ 8,600 ตัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย ที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยองค์ประกอบมูลฝอยที่มีมูลฝอยอินทรีย์เป็นองค์ประกอบสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 50 จากองค์ประกอบมูลฝอยทั้งหมด ที่ผ่านมามูลฝอยอินทรีย์จากโรงเรียนถูกทิ้งรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป และนำไปกำจัดด้วยวิะการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ทำให้กรุงเทพมหานครตัองเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยจำนวนมาก นอกจากนี้การนำมูลฝอยอินทรีย์ไปฝังกลบก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ในขณะที่คุณสมบัติของมูลฝอยอินทรีย์มีศักยภาพในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงในภาคส่วนของพลังงาน
         กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างครบวงจร เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความจำเป็นในการลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแปลงของเสียให้เป็นพลังงาน ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินโครงการพัฒนาและสาธิตถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสิรมให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้ถังหลักก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการแปรรูปมูลฝอย เศษอาหารเป็นก๊าซมีเทน เพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเป็นรูปธรรม สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำคู่มือการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-May-2010 ดาวน์โหลด: 1728 คะแนน: 8.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/คู่มือ

  คู่มือการคัดแยกขยะอันตราย สำหรับเยาวชน 
รายละเอียด:

          ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยในกรุงเทพฯ เป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้น เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลกระทบทั้งในด้านภูมิทัศน์ของเมืองสุขอนามัยของประชาชน ระบบนิเวศ การปนเปื้อนของน้ำ การเกิดมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอย ฯลฯ
          ด้วยความเป็นศูนย์กลางในทุก ๆ ด้านของประเทศ ทำให้มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ อย่างหนาแน่น ซึ่งสร้างขยะมากถึง 8,700 ตันคิดเป็นสัดส่วน1 ใน 4 ของขยะทั้งหมดทั่วประเทศ โดยขยะที่สร้างปัญหาแก่ระบบนิเวศมากที่สุด คือ “ขยะอันตราย” หรือที่เรียกกันว่า “ขยะพิษ”
          ขยะอันตรายเหล่านี้มีอยู่ทั้งในบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและร้านค้าต่าง ๆ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศ
          สำนักสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอันตรายให้แก่ทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำ “คู่มือการคัดแยกขยะอันตรายสำหรับเยาวชน” เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกและการจัดการขยะอันตรายอันจะนำไปสู่การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
          สำนักสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าหากเรามีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชนให้เห็นความสำคัญในการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องเด็กและเยาวชนจะเป็น “กำลังสำคัญ” ในการป้องกัน ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันหน้าได้ เพื่อให้กรุงเทพฯ ของเราเป็นเมืองที่ไร้มลพิษ สะอาด สวยงามน่าอยู่ตลอดไป สมกับการเป็นมหานครสีเขียว มหานครแห่งความสุขของทุกคนรุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-Mar-2014 ดาวน์โหลด: 1673 คะแนน: 8.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/คู่มือ

  เอกสารการอบรมกฎหมายด้านการรักษาความสะอาด 
รายละเอียด:รุ่น: ขนาด: 636 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-May-2012 ดาวน์โหลด: 1610
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ไฟล์นำเสนอ (presentation)/การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

  แผนพับแนะนำการนำขยะมาใช้ประโยชน์ 
รายละเอียด:

    ขยะ  ยังมีประโยชน์มากมาย แต่เรายังทิ้งลงถังแล้วให้เทศบาล หรือกทม.นำไปฝังลงดิน ปีละ 15 ล้านตัน ซึ่งร้อยละ 80 ใช้ประโยชน์ได้ คือรีไซเคิล ร้อยละ 30 และเศษอาหาร ร้อยละ 50  ส่วนที่เหลือ ประมาณร้อยละ 12 เป็นถุงพลาสติก เศษหนัง ยาง ใช้ทำเชื้อเพลิงผลิตพลังงานได้  และที่เหลือ  ร้อยละ 8 เช่นกระเบื้อง เซรามิก ใช้ถมที่ได้  ลองไปดูกันเลยครับ เรามีวิธีใช้ประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน หรือธุรกิจได้นะคะ
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 09-Nov-2010 ดาวน์โหลด: 1383 คะแนน: 9.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  แผ่นพับเผยแพร่ การหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนตามวิธี Takakura 
รายละเอียด:

          วิธีการหมักทำปุ๋ยแบบ Takakura Home Method เป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย ค่าใข้จ่ายต่ำ ปุ๋ยหมักที่ได้มีคุณภาพดี การทำปุ๋ยหมักวิธีนี้สามารถนำขยะเศษอาหารใส่ลงไปในภาชนะหนักทำปุ๋ยได้ทุกวัน เน้นการใช้จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 11-Nov-2010 ดาวน์โหลด: 1190 คะแนน: 9.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง 
รายละเอียด:

ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง เป็นผลลัพธ์มาจากการถอดประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน โดยเริ่มต้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะที่มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะในชุมชนให้น้อยลง แล้วจัดการกับสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ด้วยการทำให้ถนนในชุมชนปลอดภังขยะ ประดับต้นไม้ให้สวยงาม เครื่องมือสำคัญในการทำงานคือ กระบวนการเรียนรู้วิถีชุมชน การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วรน่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของชุมชน อันนำไปสู่การร่วมกันทำงานภายในชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืน ผลสำเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในชุมชนนำร่อง 12 ชุมชนที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ นอกจากเป็นการตอบปัญหาว่าชุมชนในกรุงเทพมหานครสามารถสร้างความร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดการปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ของชุมชนได้ อีกทั้งยังเ็นเครื่องมือตอบสนองการพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ อีกด้วย
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 08-Nov-2010 ดาวน์โหลด: 1180 คะแนน: 7.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/หนังสือ

  คู่มือการคัดแยกขยะอันตราย...ทิ้งหลอดไฟ อย่างไรดี? 
รายละเอียด:

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 18-Jul-2012 ดาวน์โหลด: 1083
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/คู่มือ

  คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
รายละเอียด:

    

     ในสถานการณ์ปัญหามูลฝอยมีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้น หลายฝ่ายสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงชุมชนได้เริ่มมีบทบาทดำเนินการในลักษณะต่างๆ
     กรุงเทพมหานคร จึงริเริ่มให้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการศึกษารูปแบบและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใสขึ้น โดยมอบหมายให้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการ พร้อม
จัดทำคู่มือให้ชุมชนต่างๆ มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม
     คู่มือนี้ จัดทำขึ้นจากการศึกษาข้อมูลและกรณีตัวอย่าง การทำงานร่วมกับ
ชุมชนนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาคู่มือให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ด้วยการแสดงให้เห็นภาพรวม เสนอแนวทาง เครื่องมือดำเนินงาน และกรณีตัวอย่าง พร้อมแนะนำแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้มีทางเลือกในการตัดสินใจ ริเริ่มและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
      เนื่องจากไฟล์ใหญ่ ดาวน์โหลด คู่มือฯ ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 part1 คลิ๊กที่นี่  part2 คลิ๊กที่นี่


รุ่น: ขนาด: 71 bytes
เพิ่มเมื่อ: 29-Jul-2013 ดาวน์โหลด: 930
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/คู่มือ

  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2551-2552 
รายละเอียด:

          ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้ถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ และยังได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนควบคุมการใช้ทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งประชาชนยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงต้องติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
          สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้ดูสวยงามขึ้นด้วยการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับบริเวณริมถนน เกาะกลางถนน การจัดทำสวนแนวตั้ง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมือง ด้วยการรณรงค์ให้ปลูกไม้ยืนต้น การปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่า และศาสนสถานให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล โดยให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้มีความร่มรื่น สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
รุ่น: ขนาด: 4.20 Kb
เพิ่มเมื่อ: 21-Oct-2010 ดาวน์โหลด: 860
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/หนังสือ

  คลายร้อนให้โลก(ที่)รัก 
รายละเอียด:

   

     ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นลักษณะที่อากาศเบี่ยงเบนไปจากค่าปกติในทิศทางใดทิศทางหนึ่งติดต่อกันผลพวงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมีความถี่มากขึ้น เช่น พายุรุนแรง น้ำท่วมฉับพลันความแห้งแล้ง คลื่นความร้อน และโรคภัยไข้เจ็บ (โรคอุบัติใหม่)“ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) คือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก และผืนมหาสมุทร โดยมีสาเหตุมาจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ล้วนเกิดจากกิจกรรมหรือน้ำมือของมนุษย์เรานั่นเอง ซึ่ง “ภาวะโลกร้อน”(Global Warming) ก็เป็นผลพวงมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มว่าจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้นทุกวัน


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 21-Oct-2010 ดาวน์โหลด: 784
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/หนังสือ

  แผ่นพับการทำขยะหอมและปุ๋ยอัดเม็ดจากสารอินทรีย์ 
รายละเอียด:

     "ขยะหอม" แปรสภาพจากขยะในครัวเรือน ใช้ได้สารพัดประโยชน์ ลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหาร ปุ๋ยอัดเม็ดจากสารอินทรีย์จะช่วยทำให้ดินร่วน มีอากาศเข้าไปสร้างออกซิเจนให้ดิน ฯลฯ
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 11-Nov-2010 ดาวน์โหลด: 756 คะแนน: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
รายละเอียด:

         ในสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากราคาพลังงานของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่กำลังพัฒนาสูงขึ้น ในขณะที่แหล่งพลังงานสำรองของโลกมีปริมาณจำกัด จึงเป็นปัญหาในการบริหารจัดการต้นทุน ไม่ว่าทั้งภาครัฐและเอกชน กอปรกับรัฐบาลได้ประกาศให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นวาระแห่งชาติ การอนุรักษ์พลังงานจึงมีความสำคัญในมิติของการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรองเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน และรวมถึงการพึ่งพาตัวเองโดยการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงาน ซึ่งมีการใช้พลังงานในปีงบประมาณ 2550 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,515 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าพลังงานไฟฟ้ารวมกว่า 654 ล้านบาทต่อปี และเป็นค่าเชื้อเพลิงรวมกว่า 861 ล้านบาทต่อปี
         ดังนั้น เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ และเพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำคู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครประหยัดงบประมาณและช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
         สำนักสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการนำไปประยุกต์ใช้ และขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-May-2010 ดาวน์โหลด: 702
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/คู่มือ

  หนังสือรายงาน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550-2555 
รายละเอียด:

          แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ยกร่างขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร และได้ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และได้รับการประเมินและปรับปรุงโดยคณะทำงานวิชาการภายใต้การประสานงานของศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้จัดสัมมนาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งได้ผลสรุปเป็นแนวทางที่จะดำเนินการ 5 แนวทาง โดยมีรายละเอียดแยกเป็นแผนปฏิบัติการและมาตรการดำเนินการต่าง ๆ
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 30-Apr-2010 ดาวน์โหลด: 659
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/หนังสือ

  เอกสารการอบรมกฎหมายด้านการรักษาความสะอาด 
รายละเอียด:

รุ่น: ขนาด: 441 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-May-2012 ดาวน์โหลด: 613
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ไฟล์นำเสนอ (presentation)/การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

  ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประจำปีงบประมาณ 2553 
รายละเอียด:

ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประจำปีงบประมาณ 2553
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 09-Sep-2010 ดาวน์โหลด: 597
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  หนังสือรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2553-2554 
รายละเอียด:
          การจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-2554 เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในส่วนที่สำนักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และด้านการลดภาวะโลกร้อนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับทราบ ซึ่งสาระสำคัญของรายงานฯ ในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 4 ส่วน คือส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไปของปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ส่วนที่ 3 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม มีความคาดหวังว่า รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการปรับตัวให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
รุ่น: ขนาด: 6.20 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-Jan-2012 ดาวน์โหลด: 569
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/หนังสือ

  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการคุณภาพอากาศ 
รายละเอียด:

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 25-Aug-2010 ดาวน์โหลด: 561
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่

  หนังสือ “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง” 
รายละเอียด:

          หนังสือ “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง” เป็นแรงจูงใจที่ได้รับจากการที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานพัฒนากับชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการพัฒนาของชุมชนและท้องถิ่นที่ผ่านมาจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงในชีวิต ตลอดทั้งได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการพัฒนาจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันปริมาณขยะในชุมชนและท้องถิ่นก็เพิ่มปริมาณเป็นเงาตามตัว ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่รณรงค์ให้ประชาชน “ทิ้งขยะลงถัง” เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนำไปกำจัด การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะประสบผลสำเร็จเพราะสามารถขนย้ายขยะออกจากชุมชนได้ทุกวัน
          ผู้เขียนมีความเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะที่ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกำลังจะเดินไปสู่มิติที่เป็นทางตันและกำลังจะเดินไปสู่ความพ่ายแพ้และสูญเสียสภาวะแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในไม่ช้า “มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง” จึงเป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะที่จะสามารถทำให้ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนหนังสือนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการขยะที่ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาและร่วมดำเนินการกับชุมชน ให้แก่ผู้สนใจ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละชุมชนและท้องถิ่นต่อไปผู้เขียนขอขอบพระคุณวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายกเทศมนตรี ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ อีกหลายแห่งที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมดในพื้นที่อันจำกัด ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลและคำแนะนำในการดำเนินงาน จนทำให้การจัดทำหนังสือสำเร็จลงได้ด้วยดี


ด้วยจิตคารวะ
ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 09-Apr-2013 ดาวน์โหลด: 561
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารเผยแพร่/หนังสือ

  เอกสารการอบรมกฎหมายด้านการรักษาความสะอาด 
รายละเอียด:

รุ่น: ขนาด: 415 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-May-2012 ดาวน์โหลด: 549
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ไฟล์นำเสนอ (presentation)/การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

  สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเมื่อประสบปัญหาในงานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
รายละเอียด:
ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเมื่อประสบปัญหา
          ความผิดพลาดในการใช้ GIS ของคนส่วนหนึ่งคือมักจะเข้าใจผิดพลาดว่า GIS เป็นเครื่องมือวิเศษด้านเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างทุกเรื่อง รวมทั้งเป็นเทคโนโลยีนี้สามารถเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพเลวให้เป็นข้อมูลคุณภาพดีได้ โดยไม่ใส่ใจถึงตรรกะการใช้และคุณภาพข้อมูล ดังนั้น จึงน้ามาซึ่งข้อผิดพลาดในการน้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้ GIS นั้น ผู้ใช้ GIS จ้าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในวิทยาการเฉพาะ โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาการนั้นๆ แล้วจึงน้า GIS ไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง เช่น ในการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ผู้ใช้ GIS ก็จ้าเป็นต้องมีองค์ความรู้ในคุณภาพอากาศและเสียงก่อน เพื่อให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้ GIS ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถเข้าใจและแปลผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประยุกต์ใช้ GIS จึงไม่ควรให้ความส้าคัญกับเรื่องของปัญหาทางด้านเทคนิคมากกว่าปัญหาทางด้านตรรกะและคุณภาพข้อมูล
ในส่วนของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงนั้น เจ้าหน้าที่มีความรู้ในงานด้านอากาศและเสียง แต่ยังขาดความรู้เข้าใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไม่ทราบว่า GIS สามารถท้าอะไรได้บ้าง และมีประโยชน์อย่างไร จึงไม่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้ จึงจ้าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้เข้าใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฝึกทักษะแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบได้ โดยการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ArcGIS ซึ่งการใช้งานเป็นประจ้าจะท้าให้เกิดความช้านาญและเกิดความคิดที่จะประยุกต์ใช้ในงานต่อไปได้

รุ่น: ขนาด: 76.60 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-Sep-2011 ดาวน์โหลด: 538
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: คุณภาพอากาศและเสียง

Downloads ©
แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.227.31.145


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : SangA4506
สมาชิกทั้งหมด : 2,805,224

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.