Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

พื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
GREENERY SPACES AND RECREATION SITESหน้า: 1/2


     กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหามากมายตามมา เช่น ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ควันพิษ ฝุ่นละอองจากท่อไอเสียรถยนต์ ขยะเป็นพิษ และแม่น้ำลำคลองเน่าเหม็น ฯลฯ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะซึ่งเป็นปอดของเมือง ปัจจุบันสัดส่วน

พื้นที่สวนสาธารณะต่อจำนวนประชากรเท่ากับ 3.29 ตารางเมตรต่อคน (ประชากรของกรุงเทพมหานครตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 5,716,248 คน) ซึ่งยังสูงกว่าค่ามาตรฐานของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งเป้าหมายระยะสั้น (5 ปี) ไว้ที่ 2.5 ตารางเมตรต่อคน และค่ามาตรฐานสากลที่ 15 ตารางเมตรต่อคน     การเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีอัตราส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล

15 ตารางเมตรต่อคน กรุงเทพมหานครจึงถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น จึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ ในแผนบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548-2551 ปีละ 750 ไร่ โดยเปลี่ยนที่ว่างรกร้างของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน

ศาสนสถาน และเอกชน มาเป็นสวนสาธารณะ ทำให้ในปี 2550 สามารถเพิ่มสวนสาธารณะรวม 2,923 แห่ง เป็นสวนสาธารณะหลักเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนจำนวน 24 สวน พื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้นเป็น 11,745.32 ไร่ สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 3.29 ตารางเมตรต่อคน กระจายตัวในพื้นที่ เขต 50 เขต     กลยุทธ์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทั่วถึงทุกพื้นที่โครงการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ จัดสร้างสวนสาธารณะเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมแล้ว 14 สวน จำนวน 10 สวน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2550 สามารถเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะอีกจำนวน 10 สวน พื้นที่ 182 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา

     กลยุทธ์การตกแต่งเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและการตกแต่งเมือง กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้าน เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่สำคัญๆ มากมาย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลา กรุงเทพมหานครจึงตกแต่งเมืองโดยปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในถนนสายสำคัญและสถานที่สำคัญ โดยประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้เมืองสวยงามตลอดทั้งปี เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงาม มีทัศนียภาพที่ดี มีภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
สวนแนวตั้ง เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้ เนื่องจากเป็นการจัดสวนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความเป็นอยู่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่เน้นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการจัดสวนในลักษณะที่เป็นลำดับขั้นสูงขึ้นไปในแนวตั้ง เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแนวตั้ง โดยปรับภูมิทัศน์บริเวณเสาตอม่อใต้ทางด่วน เสาตอม่อรถไฟฟ้า BTS และป้ายรถเมล์ในถนนสายหลักและสายรอง เพื่อปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ ลดความแข็งกระด้างของป่าคอนกรีตของกรุงเทพมหานคร เพิ่มความสดชื่นให้กับประชาชนในการสัญจรทางท้องถนน และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำแนวคิดการจัดสวนแนวตั้งไปตกแต่งบ้านเรือนให้เขียวขจี สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านด้วย การปรับปรุงสวนสาธารณะ 7 มิติ เป็นการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะที่มีอยู่เดิมให้มีความสวยงาม ร่มรื่น รวมทั้งปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งานได้อย่างปลอ ดภัย โดยดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะจำนวน 22 สวน 7 มิติ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า เสียงตามสาย ป้ายบอกทาง ห้องสุขา ถนนและทางเดิน ผังสวน ม้านั่ง และถังขยะ

     การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานครสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยดำเนินงานสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้อนุรักษ์พืชหายาก พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย พืชที่มีประวัติน่าสนใจ หรือเป็นพืชที่ขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ผลสำรวจพบพรรณไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมแล้วจำนวน 105 ชนิด จำนวน 748 ต้น นอกจากสำรวจและรวบรวมแล้วได้ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชโดยปลูกและขยายพันธุ์เพื่อแลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายพันธุกรรมพืชหายากให้แก่ประชาชน จัดสร้างศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในสวนสาธารณะและในพื้นที่อื่น ๆ เช่น วัด โรงเรียน ฯลฯ การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการในสถานที่สำคัญต่าง ๆ
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป


Content ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.