Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย
SOLID WASTE, NIGHTSOIL AND HAZARDOUSหน้า: 1/2

สถานการณ์ทั่วไป

     กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งผลิตขยะมูลฝอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีปริมาณมูลฝอยชุมชนที่ต้องจัดการเฉลี่ย 8,500 ตัน/วัน หรือไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัน/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของปริมาณมูลฝอยทั้งประเทศ ซึ่งในช่วงปี 2535-2540 อัตราการเพิ่มของมูลฝอยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปี และลดลงในปี 2546-2550 อัตราร้อยละ 1.52 ต่อปี ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น กรุงเทพมหานครให้บริการเก็บขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต สามารถจัดเก็บรวบรวมได้มากกว่าร้อยละ 99 เทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย

ทั่วไปในปัจจุบันส่วนใหญ่ ถูกกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) เป็นวิธีการหลัก คิดเป็นร้อยละ 88 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด ส่วนมูลฝอยที่เหลือบำบัดด้วยเทคโนโลยีการหมักทำปุ๋ย (Composting) ขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้จะถูกขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง

คือ อ่อนนุช หนองแขม และท่าแร้ง จากนั้นจะถูกขนถ่ายไปฝังกลบที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แม้ว่าขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะได้รับการบำบัด/กำจัดอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณขยะมูลฝอยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร อีกทั้งปัญหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ซึ่งประชาชนต่อต้านมากขึ้น ทำให้ในอนาคตจะเกิดข้อจำกัดในการหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ดังนั้น ขยะมูลฝอยจึงนับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งจากการคาดการณ์ของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) คาดว่าในปี 2558 จะมีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 13,835 ตัน/วัน และปี 2562 คาดว่าจะมีมูลฝอยเฉลี่ย 15,607 ตัน/วัน     นอกจากมูลฝอยทั่วไปแล้ว ยังมีมูลฝอยอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการ การสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดเก็บด้วย โดยมูลฝอยอันตรายยังไม่สามารถรวบรวมได้มากนัก เนื่องจากยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย และกระบวนการ
จัดเก็บมูลฝอยอันตรายยังไม่มีระบบรองรับที่ดีพอ จะเห็นได้จากตารางที่ 10 ในปี 2550 สามารถรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชนได้เพียง 0.19 ตันต่อวัน ต่างจากมูลฝอยติดเชื้อซึ่งสามารถรวบรวมไปกำจัดได้ถึง 18.820 ตันต่อวัน โดยอาศัยอำนาจการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้สถานบริการการสาธารณสุขทุกแห่งต้องแยกทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยทั้งมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล รวมถึงการลดปริมาณมูลฝอยดังกล่าวในตารางที่ 10 กรุงเทพมหานครต้องใช้ทรัพยากร อันประกอบด้วย บุคลากร เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณจำนวนมาก
     
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้และคัดแยก ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2550 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
     1) ประเภทเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่
     2) ประเภทหมักทำปุ๋ย และ
     3) ประเภทฝังกลบ
จะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยประเภทหมักทำปุ๋ย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะเศษอาหาร กิ่งไม้และใบไม้ มีปริมาณสูงที่สุด โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 49.25-61.00 รองลงมา คือ ขยะประเภทฝังกลบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะที่มีการปนเปื้อน ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ มีค่าอยู่ในช่วง 33.15-40.13 และขยะประเภทนำเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ มีค่าอยู่ในช่วง 5.85-15.08

     กลยุทธ์การบริการเก็บขยะมูลฝอยสม่ำเสมอ ให้ทุกที่สะอาด ไม่มีขยะตกค้าง และจัดให้มีการกวาดล้าง ทำความสะอาด ดูดฝุ่น และล้างทางเดินเท้า ถนน สะพานต่าง ๆ
การบริการเก็บขยะมูลฝอย
     กรุงเทพมหานครมีเป้าประสงค์ในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้างและจัดให้มีการกวาดล้าง ทำความสะอาด ดูดฝุ่น และล้างทางเดินเท้า ถนน สะพานต่าง ๆ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยขนาดต่างๆ สนับสนุนสำนักงานเขต เพื่อให้
สำนักงานเขตมีรถเก็บขนมูลฝอยที่พร้อมใช้งานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพเพียงพอกับความต้องการใช้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต เพื่อลดปัญหาเรื่องรถเก็บขนมูลฝอยเสียหรือชำรุด และการเช่ารถจะเป็นการลดภาระบางอย่างลง เช่น การซ่อมแซม การวางแผนการบำรุงรักษา การจัดหารถสำรอง ทำให้สำนักงานเขตสามารถบริการจัดเก็บมูลฝอยได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปีงบประมาณ 2550 กรุงเทพมหานครเช่ารถเก็บขนมูลฝอยจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,477 คัน จากจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมดจำนวน 2,274 คัน จัดสรรให้สำนักงานเขต 50 เขต และบางส่วนใช้ในสำนักสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยอย่างถูกที่ถูกเวลา เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง สร้างความสกปรกให้แก่กรุงเทพมหานครอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการจัดระบบเส้นทางการเดินรถอย่างถูกต้องเหมาะสม กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดแนวทางการจัดเก็บมูลฝอย ดังนี้
     1. ปรับเวลาในการทิ้งมูลฝอย
        • ถนนสายหลัก สายรอง ตลาด
          1) กำหนดเวลาให้ประชาชนทิ้งมูลฝอยตั้งแต่เวลา 20.00-03.00 น.
          2) กำหนดการบริการเก็บขนมูลฝอยให้แล้วเสร็จภายในเวลา 06.00 น.
        • ชุมชน ถนน ตรอก ซอย เก็บขนมูลฝอยให้สะอาดทุกวัน สำหรับชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ให้สำนักงานเขตจัดหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยรวบรวมไว้ ณ จุดที่กำหนดร่วมกัน รถเก็บขนมูลฝอยจะเข้าจัดเก็บให้เรียบร้อยทุกวัน
     2. จัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทและเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บ
        • มูลฝอยทั่วไป - เก็บทุกวันหรือวันเว้นวันตามประเภทของสถานที่
        • มูลฝอยเศษอาหาร - จัดเก็บทุกวัน
        • มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ - จัดเก็บเฉพาะวันอาทิตย์
        • มูลฝอยอันตราย - จัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน
     นอกจากนั้นได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของรถเก็บขนมูลฝอย โดยปรับปรุงเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย (Route Map) ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของรถเก็บขนมูลฝอย โดยเชื่อมโยงข้อมูลน้ำหนักมูลฝอยผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบการควบคุมเส้นทางรถเก็บขนมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ GPS (Global Positioning System)
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป


Content ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.