Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ผสานมาตรการแก้ปัญหารถควันดำ
หน้า: 1/2

     มาตรการแก้ไขปัญหาควันดำจากรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการเชิงป้องกัน เริ่มตั้งแต่การผลิตรถยนต์ การดูแลบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ คุณภาพของน้ำมันดีเซล อุปกรณ์ลดมลพิษ ปริมาณสารมลพิษที่ยินยอมให้ระบายออกจากท่อไอเสียของรถ การจำกัดการใช้รถยนต์  ที่ระบายมลพิษไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยอาศัยมาตรการเหล่านี้ร่วมกันจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษ  ทางอากาศที่เกิดจากยานพาหนะอย่างเข้มงวด โดยใช้มาตรการต่างๆ ดังนี้    การตรวจสอบ ตรวจจับรถยนต์ควันดำทุกประเภทในพื้นที่ 50 เขต นับตั้งแต่ปี 2548 - 2551 มีการเรียกตรวจวัดรถยนต์ควันดำ 546,923 คัน พบว่ามีควันดำเกินมาตรฐาน 192,109 คัน (ร้อยละ 36) เฉพาะปี 2551 มีการเรียกตรวจวัดควันดำจำนวน 125,212 คัน พบควันดำเกินมาตรฐาน 30,206 คัน คิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งประเภทของ  รถที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ รถบรรทุก รถปิกอัพ และ  รถโดยสารประจำทางธรรมดาร่วมบริการ


     การตรวจวัดควันดำจาก  รถโดยสารประจำทางร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจวัดควันดำจากรถโดยสารประจำทาง  ริมเส้นทางจราจร ผลการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2551 ตรวจรถโดยสารประจำทางจำนวน 2,152 คัน พบควันดำเกินมาตรฐาน 110 คัน (ร้อยละ 16)  หากรถคันใดปล่อยควันดำเกินมาตรฐานจะเปรียบเทียบปรับ 1,000 บาท และ  พ่นเครื่องหมายห้ามใช้รถ    การตรวจวัดมลพิษรถร่วมบริการที่อู่หรือท่าปล่อยรถ สำนักสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับกองโรงงานช่างกล สำนักการคลังและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) ดำเนินการตรวจวัดมลพิษ  ที่อู่หรือท่าปล่อยรถร่วมบริการในพื้นที่กรุงเทพฯผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551 ตรวจวัดควันดำรถร่วมบริการจำนวน 1,267คันพบควันดำเกินมาตรฐาน197คัน  (ร้อยละ 16) และตรวจวัดเสียงดังจำนวน 1,033 คัน พบระดับเสียงเกินมาตรฐาน 127 คัน (ร้อยละ 12) กรณีที่ตรวจพบควันดำ หรือเสียงดังเกินมาตรฐาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะสั่งให้เจ้าของรถนำรถไปปรับปรุงแก้ไขภายใน 7 วัน แล้วนำรถ  มาตรวจวัดค่ามลพิษอีกครั้ง หากฝ่าฝืน  จะสั่งพักรถ   การออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะและรถยนต์ที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน  ในพื้นที่ 50 เขต ซึ่งผลการดำเนินงาน  ช่วง 11 เดือนของปี 2551 พบว่ามีจำนวนรถยนต์ที่ได้รับคำสั่งห้ามใช้จำนวน  1,881 คัน และเจ้าของนำรถไปปรับปรุงแก้ไขจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 1,551 คัน คิดเป็นร้อยละ 82    การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงรถยนต์ควันดำของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม  ตรวจสอบรถยนต์ปล่อยมลพิษในกรุงเทพฯ เพื่อไม่ให้นำมาใช้งานบนท้องถนนได้อีกจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขค่าควันดำและเสียงดังจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำระบบแล้วเสร็จและ  กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ  การทำงาน 
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป


Content ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.