Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

โครงการสวนแนวตั้ง
หน้า: 1/2

     โครงการสวนแนวตั้ง เป็นการจัดสวนในลักษณะเป็นแนวตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่จำกัด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีอาคารสูง ผนังอาคาร สามารถเติมสีสัน  ด้วยต้นไม้ ใบไม้ เพื่อเปลี่ยนพื้นที่แออัด คับแคบ ให้กลายเป็นพื้นที่ธรรมชาติ  ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการสร้างสวนแนวตั้งรวม 1,021 แห่ง แบ่งเป็นสวนแนวตั้งบริเวณป้ายรถประจำทาง 840 แห่ง และเสาตอม่อ 181 แห่ง  ซึ่งสวนแนวตั้งเหล่านี้จะช่วยให้คนกรุงเทพฯ ได้คลายเครียดระหว่างรอรถโดยสาร  ประจำทางและในยามที่การจราจรติดขัด จัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาคารบ้านเรือน  ที่มีพื้นที่น้อย 

     กรุงเทพมหานครยังได้ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. 9  จัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ประจำปี 2551 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2551 จัดแสดง “สวนสวยในเมือง” โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้เชิญชวน  นักจัดสวนมาร่วมกันออกแบบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สวนสวยในเมืองและนำเสนอแนวคิดการออกแบบตกแต่งสวนในพื้นที่จำกัดสำหรับเป็นแนวทางในการประดับตกแต่งพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัย สำนักงาน หรือพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อความร่มรื่น สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้าง  สภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพฯ ทั้งในที่สาธารณะและ  ที่ส่วนบุคคล 


     หากประชาชนในกรุงเทพฯ ทุกคนสามารถเพิ่มพื้นที่  สีเขียวของตัวเองได้ แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ในห้องทำงาน  ระเบียงห้อง หรือมุมนั่งเล่นหลังบ้าน เพียงเท่านี้กรุงเทพฯ  ก็จะเขียวขจีด้วยแมกไม้นานาพันธ์ุให้ได้ชื่นตาชื่นใจในทุกๆ วัน 
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป


Content ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.