Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

Environment Department: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน Environment Department:


เนื้อหาสาระที่มีการจำแนกตามประเภทของเรื่อง


 กรุงเทพฯ มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม      กรุงเทพฯ ในวันนี้ไม่เพียงเป็นมหานครที่เป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทุกด้านของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมของ "ทรัพยากรบุคคล" ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
     กรุงเทพมหานคาจึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแล "คนกรุงเทพฯ" ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่วิถีเมือง เร่งฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้กลับมาสวยงาม สะอาด สดใน สดชื่น สบายตา สบายใจ

     สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกและของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการขยายตัวของประชากร ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก ไม่จำกัดพื้นที่เขตแดนหรือขอบประเทศ หรือที่เรียกว่า “มลพิษข้ามแดน” ดังเห็นได้จากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายกรณี ได้แก่ การเกิดภาวะโลกร้อน หรือการเกิดฝนกรด แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุไซโคลน เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพมหานครจากการอพยพเข้ามาของประชากรแฝง ส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความต้องการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ความตระหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับคนกรุงเทพฯ ได้อย่างยั่งยืนถูกละเลยไป
     สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดูแล และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองและการอนุรักษ์พลังงาน
โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาสวนสาธารณะเพิ่มเติม การควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียงโดยควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ และแหล่งอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย การบริการเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ การส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักสิ่งแวดล้อม ได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลาย ๆ ด้าน เริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมือง การรณรงค์ให้ปลูกไม้ยืนต้น การปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จเช่นนี้
ได้ก็คือ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านนโยบายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีงบประมาณเป็นของตนเอง อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ตลอดจนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมสูงในการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะคุกคามสภาวะความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ ได้ รวมถึงการป้องกันมิให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น
 เพื่ออนาคต...เมืองสะอาด สดใส ถนนสะอาด เติมอากาศดี ผสานมาตรการแก้ปัญหารถควันดำ รณรงค์ลดฝุ่นละออง
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ขนถ่าย - ฝังกลบ ถูกสุขลักษณะ
น้ำใสได้มาตรฐาน
รถสุขาเคลื่อนที่ บริการเพื่อประชาชน
 เพื่ออนาคต...เมืองสีเขียว สวยงาม ปลูกหนึ่งถึงสี่ล้าน ต้นไม้ให้ความชุ่มชื้น
คืนธรรมชาติ ด้วยสวนสวยกลางเมือง
โครงการอุทยานสวนจตุจักร
โครงการจัดสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็๋จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ประดับตกแต่งเมือง เติมคุณค่าสถาปัตยกรรม
 เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน ปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน
ส่งเสริมคนไทยใช้พลังงานทดแทน
 ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน...เพื่ออนาคตเรา อนาคตโลก ปี 2550 ประกาศปฏิญญาลดภาวะโลกร้อน
รณรงค์ต่อเนื่องตลอดปี 2551
 อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ      วันนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนบุคลากรของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ต่างพร้อมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อรับใช้คนกรุงเทพฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า "ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน" และ "ทุกภาคส่วน" จะร่วมแรง ร่วมใจก้าวเดินไปด้วยกัน
     แม้ความพยายามที่เราเริ่มต้นขึ้นในวันนี้อาจยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือผลสำเร็จที่ชัดเจนในเร็ววัน
 วิสัยทัศน์ บทบาทและหน้าที่หลัก เป้าหมาย วิสัยทัศน์ บทบาทและหน้าที่หลัก เป้าหมาย ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในความพยายามระดับโลกที่จะป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรุงเทพมหานครได้เริ่มมีบทบาทในความพยายามเหล่านี้ เนื่องจากเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่สำคัญสู่ชั้นบรรยากาศ และในฐานะศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจของประเทศที่จะได้รับความเสียหายอย่างมากมายจากผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น
     กรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณร้อยละ 15 ของประชากรรวมทั้งประเทศหรือประมาณ 10 ล้านคน ในฐานะ
เมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การบริหารจัดการ และธุรกิจ กรุงเทพมหานครปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากถึง 43 ล้านตันในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) มากกว่าปริมาณการปล่อยของเมืองโตรอนโต (24 ล้านตัน) ถึงแม้จะมี
ปริมาณการปล่อยน้อยกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมของเมืองนิวยอร์ก ที่ปล่อยมากถึง 58 ล้านตัน ปริมาณการปล่อย
ก๊าซดังกล่าวของกรุงเทพมหานครเทียบเท่าปริมาณการปล่อยของลอนดอน (44 ล้านตัน) ตัวเลขเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้
กรุงเทพมหานครถูกจัดลำดับอยู่ในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อคนต่อปี ผู้คนในกรุงเทพมหานครรับผิดชอบการปล่อยมากถึง 7.1 ตันต่อคนต่อปีในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ซึ่ง
เทียบเท่าปริมาณการปล่อยของผู้อาศัยในนิวยอร์ก แต่จัดว่ามากกว่าการปล่อยก๊าซชนิดเดียวกันของผู้คนในลอนดอน
ซึ่งปล่อยเพียง 5.9 ตันต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตามคนในกรุงเทพมหานครยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดนี้น้อยกว่าผู้คนที่อยู่
ในโตรอนโต ( 9.6 ตันต่อคนต่อปี)
 การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน      ประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกปีตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยในปี 2550 มีการใช้พลังงานรวมทั้งประเทศ 64.686 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 2.3 แบ่งเป็นการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ 53.1110 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้า และน้ำมันสำเร็จรูป เป็นต้น และการใช้พลังงานหมุนเวียน 11.576 ล้านตันเทียบเท่า
น้ำมันดิบ เมื่อจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจพบว่า สาขาคมนาคมและขนส่งมีการใช้พลังงานมากที่สุด ร้อยละ 36.6 ของการใช้พลังงานทั้งหมด รองลงมาเป็นการใช้ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาบ้านอยู่อาศัย สาขาธุรกิจการค้า สาขาเกษตรกรรม และอื่นๆ ร้อยละ 36.1, 14.7, 6.9, 5.3 และ 0.4 ตามลำดับ
     ในด้านพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานได้มีการตั้งเป้าหมายให้มีการผลิตพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 8 ของพลังงานทั้งหมดในปี 2554 ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มในการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมของประเทศที่มีประชากรตามทะเบียนราษฎรประมาณ 6 ล้านคน เมื่อรวมกับประชากรแฝงด้วยแล้วจะทำให้มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน และมีจำนวนบ้านที่จดทะเบียนทั้งสิ้น ประมาณ 2.2 ล้านหลังคาเรือน ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 29,200 GWh (Gigawatt Hour) ต่อปี และมีการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมทุกชนิดรวมกันประมาณวันละ 28 ล้านลิตร (พ.ศ. 2549)
     ในขณะที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการใช้พลังงานในปีงบประมาณ 2550 แยกเป็นพลังงานไฟฟ้าประมาณ 219.5 GWh เพิ่มจากปีงบประมาณ 2549 ร้อยละ 6.49 พลังงานเชื้อเพลิงแยกเป็น น้ำมันประมาณ 34.7 ล้านลิตร แก๊สโซฮอล์ 436,334 ลิตร และก๊าซธรรมชาติ 11,793 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2549 ร้อยละ 0.98 และ 16.90 ส่วนก๊าซธรรมชาติลดลงจากปีงบประมาณ
2549 ร้อยละ 52.98 ตามลำดับ โดยใช้งบประมาณด้านพลังงานไฟฟ้า 654 ล้านบาท และงบประมาณ สำหรับเชื้อเพลิง 861 ล้านบาท
 การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน      การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากการที่โลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ปัจจุบันโลกของเรากำลังถูกปกคลุมด้วยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกจะเก็บกักความร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลก ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น องค์การสหประชาชาติได้ประมาณการว่า อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 2-4 ํซ. ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 20-50 ซม. ในเวลาอีก 10-50 ปีนับจากปัจจุบัน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 53% ก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ 17% ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ประมาณ 12% คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (CFCs) ประมาณ 5% และโอโซน (O3) ประมาณ 13% ซึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร เป็นต้น โดยกรุงเทพมหานครมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคส่วนต่างๆ จำนวน 120,000 ตันต่อวัน การปล่อยก๊าซดังกล่าวเป็นจำนวนมากมีส่วนในการเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้ผลกระทบในด้านต่างๆ ทวีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วมอุณหภูมิโลกสูงขึ้น การระบาดของเชื้อโรค เป็นต้น
 การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย      กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งผลิตขยะมูลฝอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีปริมาณมูลฝอยชุมชนที่ต้องจัดการเฉลี่ย 8,500 ตัน/วัน หรือไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัน/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของปริมาณมูลฝอยทั้งประเทศ ซึ่งในช่วงปี 2535-2540 อัตราการเพิ่มของมูลฝอยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปีและลดลงในปี 2546-2550 อัตราร้อยละ 1.52 ต่อปี ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น กรุงเทพมหานครให้บริการเก็บขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต สามารถจัดเก็บรวบรวมได้มากกว่าร้อยละ 99 เทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย
ทั่วไปในปัจจุบันส่วนใหญ่ ถูกกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) เป็นวิธีการหลัก คิดเป็นร้อยละ 88 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด ส่วนมูลฝอยที่เหลือบำบัดด้วยเทคโนโลยีการหมักทำปุ๋ย (Composting) ขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้จะถูกขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง
คือ อ่อนนุช หนองแขม และท่าแร้ง จากนั้นจะถูกขนถ่ายไปฝังกลบที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แม้ว่าขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะได้รับการบำบัด/กำจัดอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณขยะมูลฝอยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร อีกทั้งปัญหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ซึ่งประชาชนต่อต้านมากขึ้น ทำให้ในอนาคตจะเกิดข้อจำกัดในการหาสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ดังนั้น ขยะมูลฝอยจึงนับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งจากการคาดการณ์ของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) คาดว่าในปี 2558 จะมีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 13,835 ตัน/วัน และปี 2562 คาดว่าจะมีมูลฝอยเฉลี่ย 15,607 ตัน/วัน
 การควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง      มลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาหลักด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุมาจากจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่สัมพันธ์กับอัตราการขยายหรือการสร้างถนนที่มีจำกัด ซึ่งปริมาณของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการระบายสารพิษสู่อากาศ มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากสารมลพิษเหล่านี้ อันได้แก่ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ซึ่งมีแหล่งกำเนิดหลักมาจากยานพาหนะที่สัญจรอยู่บนท้องถนนที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ การระบายมลพิษเกินมาตรฐาน การก่อสร้างที่ไม่มีการปกคลุม รวมทั้งการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ริมถนนมีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงกว่าบริเวณพื้นที่ทั่วไป

AIR POLLUTION
Air pollution is one of the major environmental issues in Bangkok due to rapid growth in number of motor vehicles. It causes direct environmental impacts and serious effects on public health.
Respiratory illnesses are caused by particulate matters of less than 10 microns in diameter from emission of motor vehicles with incomplete combustion, uncovered construction sites, and emission from industrial plants or other establishments.
 พื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

     กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหามากมายตามมาเช่น ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ควันพิษ ฝุ่นละอองจากท่อไอเสียรถยนต์ ขยะเป็นพิษ และแม่น้ำลำคลองเน่าเหม็น ฯลฯ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะซึ่งเป็นปอดของเมือง ปัจจุบันสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อจำนวนประชากรเท่ากับ 3.29 ตารางเมตรต่อคน (ประชากรของกรุงเทพมหานครตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 5,716,248 คน) ซึ่งยังสูงกว่าค่ามาตรฐานของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งเป้าหมายระยะสั้น (5 ปี) ไว้ที่ 2.5 ตารางเมตรต่อคน และค่ามาตรฐานสากลที่ 15 ตารางเมตรต่อคน
เนื้อหาสาระที่ไม่มีการจำแนกประเภท


Content ©

 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.