ระบบบริการจองรถสุขาเคลื่อนที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
วันที่ขอรับบริการ : สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน
จำนวนขอรับบริการ : คัน/วัน
 

พัฒนาระบบโดย น.ส.วรลักษณ์ อัตถจรรยา กลุ่มงานสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม