Buy Contact Lenses Online Colored Contact Lenses Best Contact Lenses Mac Makeup Wholesale Mac Lipstick Wholesale Cheap Mac Cosmetics Wholesale New mac makeup 2016 Toms Sko Salg 2015 Nike Free Billig Converse Sko Ecco Sko Vans Sko Vans Sko Vans Norge Nike Dame Sko Billige Toms Sko Nike free Dame Sko Billige Toms Sko Toms Sko Salg Toms sko salg 2015
Environment Department
Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

 

          รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ....

รายละเอียด คลิกที่นี่

วารสารธรรมชิาติและสิ่งแวดล้อม

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคมคม 2561 คลิ๊กที่นี่

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบ 3 เดือน คลิ๊กที่นี่


โครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ คลิ๊กที่นี่


แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ดาวน์โหลดแบบรายงานไฟล์ Excel คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดแบบรายงานไฟล์ Pdf คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลไฟล์ Excel คลิ๊กที่นี่


ข้อมูลแผ่นพับและบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ประจำศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

แผ่นพับแนะนำพันธุ์ไม้ คลิ๊กที่นี่

แผ่นพับศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ คลิ๊กที่นี่

บอร์ดนิทรรศการเคลื่อที่ ขยะเป็นทรัพยากร คลิ๊กที่นี่

บอร์ดนิทรรศการเคลื่อที่ สวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร คลิ๊กที่นี่


ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนจัดการขยะ และแผนอื่นๆ

          

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)  คลิ๊กที่นี่


แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2559 (ปีงบประมาณ 2560-2564)  คลิ๊กที่นี่


ประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  คลิ๊กที่นี่

         
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558-2562 
คลิ๊กที่นี่
         
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี พ.ศ. 2561 
คลิ๊กที่นี่

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561  คลิ๊กที่นี่
         
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 
คลิ๊กที่นี่

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20ปี  คลิ๊กที่นี่

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20ปี ระยะที่2 (พ.ศ. 2561-2565) 
คลิ๊กที่นี่
         
ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564  คลิ๊กที่นี่

ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลาของญี่ปุ่น

การจัดการขยะเป็นทรัพยากรอันมีค่าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

1. ระบบการจัดการมูลฝอยของประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ จนแทบไม่เหลือมูลฝอยไปบ่อฝังกลบ ส่งผลให้ญี่ปุ่นเป็นเมืองสะอาด สวยงาม น่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทางสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย ไปจนถึงบริเวณพื้นที่สาธารณะกว้างๆ อย่างเช่น สถานีรถไฟ ชุมทางรถเมล์ ที่มีผู้คนเดินสับสนขวักไขว่ จะหาตั๋วรถเมล์ รถไฟ หรือเศษกระดาษ เปลือกผลไม้ หล่นตามพื้นสักชิ้นก็ยาก มีบ้างแต่ชั่วครู่เดียวก็จะมีคนมาเก็บกวาดเกลี้ยงเกลา เขาทำกันอย่างไร มีระบบระเบียบหรือกำหนดกฎเกณฑ์อะไร ถึงได้สามารถควบคุม "ขยะ" ไม่ให้เป็นสิ่งที่น่า "ขยะแขยง" ได้ ( มีต่อ คลิกที่นี่ )

 


Website สุขภาพ สำนักสิ่งแวดล้อม

 

Website สุขภาพ สำนักสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก Homepage คลิ๊กที่นี่

แผ่นพับคู่มือคัดแยกขยะและทิ้งมูลฝอยแยกประเภท

 

          แผ่นพับคู่มือคัดแยกขยะและทิ้งมูลฝอยแยกประเภท

Download แผ่นพับ คลิ๊กที่นี่

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กทม. พ.ศ.2558-2559

 

         
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2558-2559  คลิ๊กที่นี่
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2556-2557  คลิ๊กที่นี่
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2555  คลิ๊กที่นี่
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2553-2554   คลิ๊กที่นี่แผนแม่บทกรุงเทพหมานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566

 
          แผนแม่บทกรุงเทพหมานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566

ฉบับภาษาไทย 
คลิ๊กที่นี่

ฉบับEnglish Click Here

ไมโครแมน ปฏิบัติการพลังจิ๋ว พิทักษ์โลก

          ไมโครแมน ปฏิบัติการพลังจิ๋ว พิทักษ์โลก แสดงให้เห็นถึงพลังของฮีโร่ตัวน้อยที่ร่วมกันจัดการกับปัญหาขยะ
และกำจัดเหล่าร้ายที่สะสมและก่อตัวอยู่ในกองขยะอย่างราบคาบ ด้วยการแนะนำให้เพื่อน ช่วยกันลดและคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อให้ขยะแต่ละประเภท
ถูกนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม เราทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เพียงเริ่มจาก "ความมุ่งมั่นตั้งใจ สู่การร่วมแรงร่วมใจ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน" 

Download คลิ๊กที่นี่


Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
รายละเอียด 
คลิ๊กที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

RSS Feed หน้าแรก : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครเดือน ส.ค.- ก.ย.. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดขอ... ฮิต29 ต.ค. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดขอ... ฮิต10 ก.ย. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดขอ... ฮิต12 ก.ค. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดขอ... ฮิต15 มิ.ย. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)
กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต16 มิ.ย. 2556
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน ฮิต03 พ.ค. 2556
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดย... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต09 ม.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้... ฮิต04 ธ.ค. 2555
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถานีบริการน้ำมันรวมขยะอันตราย
 สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถานีบริการน้ำมั... ฮิต25 พ.ค. 2561
 สสล. ขอความร่วมมือสถานพยาบาลรับบริการจัดเ... ฮิต24 เม.ย. 2561
 กทม. จับมือ GIZ ลงนาม MOU ศึกษาเทคโนโลยี... ฮิต15 ก.พ. 2561
 สสล. สร้างความเข้าใจโครงการทิ้งเป็นที่..... ฮิต31 ม.ค. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : เพื่ออนาคต...เมืองสีเขียว สวยงาม
สสล. เพิ่มสวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านฝั่งธน เดือน ก.ค. นี้
 สสล. เพิ่มสวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านฝั่งธน เด... ฮิต22 มิ.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช... ฮิต30 พ.ค. 2561
 สำนักงานสีเขียว ฮิต09 เม.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ... ฮิต09 ก.พ. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth
 กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth  ฮิต19 ต.ค. 2558
 สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จัดการพลังงานในอ... ฮิต23 มิ.ย. 2558
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ร.ร.สังกัด... ฮิต13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือ TGO และ World Bank จัดประชุม ... ฮิต21 ต.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
กทม. ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง  2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ่มครึ่ง เสาร์ที่ 24 มี.ค.
 กทม. ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง 2 ทุ่มครึ่ง ถึง ... ฮิต24 มี.ค. 2561
 กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติรับม... ฮิต28 ก.ค. 2560
 กทม. จับมือ JICA ลงนามตามแผนเปลี่ยนแปลงอา... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต30 มี.ค. 2560
 คนกรุง รวมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อม 178 ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต18 มี.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ
สสล. เชิญชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้-น้ำหมักชีวภาพ
 สสล. เชิญชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้-น้ำหมั... ฮิต18 มิ.ย. 2561
 สสล. เชิญชวน ปรับกรุงภูมิทัศน์ สร้างสวยใน... ฮิต11 มิ.ย. 2561
 กทม. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก รณรงค์ลด... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต05 มิ.ย. 2561
 สสล. จัดตลาดนัดรีไซเคิล ผู้ซื้อพบผู้ขาย ฮิต18 เม.ย. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประกวดราคา & สอบราคา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอุทยานเบญจสิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา... มาใหม่13 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณ... มาใหม่13 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา งานจัดซื้อวัสดุ ... มาใหม่13 ธ.ค. 2561
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซ... มาใหม่12 ธ.ค. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวทั่วไป
สสล.ร่วมจัดนทรรศการ
 สสล.ร่วมจัดนทรรศการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลด... มาใหม่04 ธ.ค. 2561
 สำนักสิ่งแวดล้อมให้บริการฉีดไมโครชิปสุนั... มาใหม่22 พ.ย. 2561
 กทม. เผยรายชื่อถนนอากาศสะอาด 50 เขต มาใหม่ ฮิต16 พ.ย. 2561
 กทม. เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่งให้ประชาชนลอยก... มาใหม่ ฮิต15 พ.ย. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในแต่ละปีงบประมาณ
ปริมาณมูลฝอย ตุลาคม 2561
 ปริมาณมูลฝอย ตุลาคม 2561 ฮิต20 พ.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย กันยายน 2561 ฮิต08 ต.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย สิงหาคม 2561 มาใหม่ ฮิต10 ก.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย กรกฏาคม 2561 ฮิต08 ส.ค. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : วารสาร สิ่งแวดล้อม
วารสาร สสล. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน... ฮิต08 ก.พ. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน... ฮิต27 ม.ค. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน... ฮิต27 ม.ค. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน... ฮิต27 ม.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : การดำเนินงาน EIA
ผลการดำเนินงาน EIA ในปี 2560 - 2561
 ผลการดำเนินงาน EIA ในปี 2560 - 2561 มาใหม่ ฮิต20 ส.ค. 2561

ข่าวทุกหมวด

คลิปวิดีโอ

Most Viewed Video
ขยะ=ทรัพยากร
ขยะ=ทรัพยากร
Latest Video
เราเขียวเมืองเขียว
เราเขียวเมืองเขียว
Highest Rated Video
ชุมชน
ชุมชน 14 ไร่

บทความล่าสุด (Last 5 Articles)

· การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะของสำนักงานเขตประเวศ[ 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 7 ครั้ง ]
· ร้านศูนย์บาท ศูนย์สตางค์ ไม่แสวงหากำไร แต่ใส่ใจจิตสำนึก[ 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 22 ครั้ง ]
· กรุงเทพฯ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ[ 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 455 ครั้ง ]
· PM 2.5 คืออะไร? แก้ปัญหาอย่างไร?[ 1 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 393 ครั้ง ]
· ผลการประเมินการดำเนินการลดและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร[ 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 875 ครั้ง ]

[ อ่านต่อในส่วนของข่าวสาร ]

บทความเก่า (Old Articles)

Thursday 06 Jun
· แนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงแรม
Wednesday 19 Dec
· ลักษณะของขยะรีไซเคิลที่เป็นที่ต้องการของตลาด
Tuesday 27 Nov
· ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
Wednesday 12 Sep
· สิ่งแวดล้อมดี...ด้วยชุมชนดูแล
Saturday 28 Apr
· เกตุไพเราะชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
Tuesday 09 Aug
· ลงพื้นที่เขตบางกอกใหญ่(อาสาสมัคชักลาก) 9 ชุมชน
Tuesday 12 Jul
· บทสรุปโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management: CBM)
Thursday 07 Jul
· การนำเปลือกทุเรียน และกิ่งไม้มาย่อยเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์
· ชุมชนกับการแก้ไขปัญหามูลฝอย
Monday 07 Feb
· โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน

บทความเก่าๆ

Environment Department: การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ขยะกรุงเทพมหานครจัดการที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างไร?
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Anonymous บันทึก "             ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 ปริมาณขยะ 10,526   ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 9,748 ตันต่อวันจากปี 2555 และ 8,719 ตันต่อวันจากปี 2550 ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมืองในเขตชั้นนอกและชั้นในโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว นักทัศนาจร แรงงานต่างด้าว และประชากรที่เข้ามาทำงานจากปริมณฑล  "
ผู้บันทึก aom เมื่อ Mon 05 March 2018@09:31:12 (2834 ครั้ง)
(มีต่อ... | 15851 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาของทุกคน
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Anonymous บันทึก "          จากกระแสบริโภคนิยม ซึ่งผู้คนบริโภคอาหาร น้ำ พลังงาน วัสดุต่างๆ ส่งผลกระทบอีก้านหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีใครตระหนักในเรื่องนี้มากนัก นับวันปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น เช่น ปัญหาขยะล้นเมือง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาฝุ่นละออง และสารพิษส่งผลกระทบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอยู่รอดของมนุษย์ที่สำคัญหลายประการ อาทิ "
ผู้บันทึก aom เมื่อ Fri 13 June 2014@14:31:36 (4810 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2285 ไบต์ | 10 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)การลดการเกิดมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน lada บันทึก "

คิดก่อนซื้อ
ใช้อย่างคุ้มค่า
ใช้ถุงผ้าและตระกร้าแทนถุงพลาสติก

"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Tue 27 August 2013@15:15:50 (3150 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4687 ไบต์ | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 5)ชุมชนกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนน่าอยู่
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Anonymous บันทึก "

          ชุมชนเป็นกลุ่มก้อนของผู้คนที่มาอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งปัจจุบันและนาคต ดังนั้น ชุมชนจึงต้องเป็นหลักในการช่วยกันแไขปัยหาสิ่งแวดล้อมของตนเอง ด้วยการใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในชุมชนเป็นพลังช่วยขับเคลื่อนจะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น การแก้ไขปัญหาของชุมชนคือการพัฒนาชุมชนให้ผ่านพ้นปัญหาและก้าวไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวมโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนและประชาคมเป็นรากฐานการพัฒนาโดยอาศัยพลังในการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Wed 12 November 2014@14:51:06 (10273 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2960 ไบต์ | 10 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)ขยะทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน lada บันทึก "

          ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะที่เหลือหลังคัดแยกรีไวเคิล และเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ ออกไปแล้ว เช่น ถุงพลาสติกเปื้อนแดง ถุงก๊อยแก๊บ เศษหนัง เศษผ้า โฟม กระดาษที่เปรอะ เปื้อนเปียกชื้นใช้ไม่ได้แล้ว ขยะเหล่านี้ยังมีประโยชน์สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น นำ ไปทำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า อัดเป็นแท่งเป็นเชื้อเพลิง หรือแยกเฉพาะถุง พลาสติกไปผลิตน้ำมัน ส่วนที่ทำเชื้อเพลิงไม่ได้เช่น เซรามิก กระเบื้องแตก ก็สามารถแยก ไปถมที่ หรือเป็นส่วนผสมของสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ถนน ทางเดินต่างๆ ได้

"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Thu 15 May 2014@11:36:59 (3164 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3679 ไบต์ | 8 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.227.31.145


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : NataliaZbt
สมาชิกทั้งหมด : 2,805,227

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
บทสรุปผู้บริหาร
1.บทนำ
2.แนะนำกรุงเทพฯ
3.ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลง
4.การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5.การประเมินผลกระทบฯ
7.นโยบายการลดการปล่อยก๊าซฯ
8.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงฯ
9.ทางเลือกในการดำเนินการ
9.บรรณานุกรม
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.