Buy Contact Lenses Online Colored Contact Lenses Best Contact Lenses Mac Makeup Wholesale Mac Lipstick Wholesale Cheap Mac Cosmetics Wholesale New mac makeup 2016 Toms Sko Salg 2015 Nike Free Billig Converse Sko Ecco Sko Vans Sko Vans Sko Vans Norge Nike Dame Sko Billige Toms Sko Nike free Dame Sko Billige Toms Sko Toms Sko Salg Toms sko salg 2015
Environment Department
Search
  on  
ระบบขอรับบริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
Download รูปโลโก้สำนักสิ่งแวดล้อมDownload สติ๊กเกอร์ประเภทขยะสวนวชิราภิรมย์ DOG Parkserviceมุมความรู้สิ่งแวดล้อม(KM)แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบประเมินอบรมฯ Route Map
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

 

          รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ....

รายละเอียด คลิกที่นี่

วารสารธรรมชิาติและสิ่งแวดล้อม

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคมคม 2561 คลิ๊กที่นี่

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบ 3 เดือน คลิ๊กที่นี่


โครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ คลิ๊กที่นี่


แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ดาวน์โหลดแบบรายงานไฟล์ Excel คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดแบบรายงานไฟล์ Pdf คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลไฟล์ Excel คลิ๊กที่นี่


ข้อมูลแผ่นพับและบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ประจำศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

แผ่นพับแนะนำพันธุ์ไม้ คลิ๊กที่นี่

แผ่นพับศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ คลิ๊กที่นี่

บอร์ดนิทรรศการเคลื่อที่ ขยะเป็นทรัพยากร คลิ๊กที่นี่

บอร์ดนิทรรศการเคลื่อที่ สวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร คลิ๊กที่นี่


ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนจัดการขยะ และแผนอื่นๆ

          

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)  คลิ๊กที่นี่


แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2559 (ปีงบประมาณ 2560-2564)  คลิ๊กที่นี่


ประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  คลิ๊กที่นี่

         
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558-2562 
คลิ๊กที่นี่
         
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี พ.ศ. 2561 
คลิ๊กที่นี่

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561  คลิ๊กที่นี่
         
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 
คลิ๊กที่นี่

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20ปี  คลิ๊กที่นี่

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20ปี ระยะที่2 (พ.ศ. 2561-2565) 
คลิ๊กที่นี่
         
ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564  คลิ๊กที่นี่

ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลาของญี่ปุ่น

การจัดการขยะเป็นทรัพยากรอันมีค่าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

1. ระบบการจัดการมูลฝอยของประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ จนแทบไม่เหลือมูลฝอยไปบ่อฝังกลบ ส่งผลให้ญี่ปุ่นเป็นเมืองสะอาด สวยงาม น่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทางสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย ไปจนถึงบริเวณพื้นที่สาธารณะกว้างๆ อย่างเช่น สถานีรถไฟ ชุมทางรถเมล์ ที่มีผู้คนเดินสับสนขวักไขว่ จะหาตั๋วรถเมล์ รถไฟ หรือเศษกระดาษ เปลือกผลไม้ หล่นตามพื้นสักชิ้นก็ยาก มีบ้างแต่ชั่วครู่เดียวก็จะมีคนมาเก็บกวาดเกลี้ยงเกลา เขาทำกันอย่างไร มีระบบระเบียบหรือกำหนดกฎเกณฑ์อะไร ถึงได้สามารถควบคุม "ขยะ" ไม่ให้เป็นสิ่งที่น่า "ขยะแขยง" ได้ ( มีต่อ คลิกที่นี่ )

 


Website สุขภาพ สำนักสิ่งแวดล้อม

 

Website สุขภาพ สำนักสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก Homepage คลิ๊กที่นี่

แผ่นพับคู่มือคัดแยกขยะและทิ้งมูลฝอยแยกประเภท

 

          แผ่นพับคู่มือคัดแยกขยะและทิ้งมูลฝอยแยกประเภท

Download แผ่นพับ คลิ๊กที่นี่

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กทม. พ.ศ.2558-2559

 

         
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2558-2559  คลิ๊กที่นี่
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2556-2557  คลิ๊กที่นี่
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2555  คลิ๊กที่นี่
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2553-2554   คลิ๊กที่นี่แผนแม่บทกรุงเทพหมานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566

 
          แผนแม่บทกรุงเทพหมานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566

ฉบับภาษาไทย 
คลิ๊กที่นี่

ฉบับEnglish Click Here

ไมโครแมน ปฏิบัติการพลังจิ๋ว พิทักษ์โลก

          ไมโครแมน ปฏิบัติการพลังจิ๋ว พิทักษ์โลก แสดงให้เห็นถึงพลังของฮีโร่ตัวน้อยที่ร่วมกันจัดการกับปัญหาขยะ
และกำจัดเหล่าร้ายที่สะสมและก่อตัวอยู่ในกองขยะอย่างราบคาบ ด้วยการแนะนำให้เพื่อน ช่วยกันลดและคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อให้ขยะแต่ละประเภท
ถูกนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม เราทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เพียงเริ่มจาก "ความมุ่งมั่นตั้งใจ สู่การร่วมแรงร่วมใจ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน" 

Download คลิ๊กที่นี่


Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
รายละเอียด 
คลิ๊กที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

RSS Feed หน้าแรก : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครเดือน ส.ค.- ก.ย.. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดขอ... ฮิต29 ต.ค. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดขอ... ฮิต10 ก.ย. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดขอ... ฮิต12 ก.ค. 2561
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดขอ... ฮิต15 มิ.ย. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)
กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กรุงเทพฯ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต16 มิ.ย. 2556
 การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน ฮิต03 พ.ค. 2556
 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดย... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต09 ม.ค. 2556
 การคัดแยกขยะอินทรีย์และกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้... ฮิต04 ธ.ค. 2555
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : การจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถานีบริการน้ำมันรวมขยะอันตราย
 สสล. จับมือเชลล์ ลง MOU สถานีบริการน้ำมั... ฮิต25 พ.ค. 2561
 สสล. ขอความร่วมมือสถานพยาบาลรับบริการจัดเ... ฮิต24 เม.ย. 2561
 กทม. จับมือ GIZ ลงนาม MOU ศึกษาเทคโนโลยี... ฮิต15 ก.พ. 2561
 สสล. สร้างความเข้าใจโครงการทิ้งเป็นที่..... ฮิต31 ม.ค. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : เพื่ออนาคต...เมืองสีเขียว สวยงาม
สสล. เพิ่มสวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านฝั่งธน เดือน ก.ค. นี้
 สสล. เพิ่มสวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านฝั่งธน เด... ฮิต22 มิ.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช... ฮิต30 พ.ค. 2561
 สำนักงานสีเขียว ฮิต09 เม.ย. 2561
 กทม. เปิดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ... ฮิต09 ก.พ. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : เพื่ออนาคต...เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth
 กทม. เปิดตัวโครงการ Green Growth  ฮิต19 ต.ค. 2558
 สสล. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ จัดการพลังงานในอ... ฮิต23 มิ.ย. 2558
 กทม. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ร.ร.สังกัด... ฮิต13 ม.ค. 2558
 กทม. จับมือ TGO และ World Bank จัดประชุม ... ฮิต21 ต.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
กทม. ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง  2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ่มครึ่ง เสาร์ที่ 24 มี.ค.
 กทม. ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง 2 ทุ่มครึ่ง ถึง ... ฮิต24 มี.ค. 2561
 กทม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติรับม... ฮิต28 ก.ค. 2560
 กทม. จับมือ JICA ลงนามตามแผนเปลี่ยนแปลงอา... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต30 มี.ค. 2560
 คนกรุง รวมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อม 178 ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต18 มี.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : อนาคตสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ
สสล. เชิญชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้-น้ำหมักชีวภาพ
 สสล. เชิญชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้-น้ำหมั... ฮิต18 มิ.ย. 2561
 สสล. เชิญชวน ปรับกรุงภูมิทัศน์ สร้างสวยใน... ฮิต11 มิ.ย. 2561
 กทม. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก รณรงค์ลด... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต05 มิ.ย. 2561
 สสล. จัดตลาดนัดรีไซเคิล ผู้ซื้อพบผู้ขาย ฮิต18 เม.ย. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประกวดราคา & สอบราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซ... มาใหม่12 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถ... มาใหม่12 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเ... มาใหม่12 ธ.ค. 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซ... มาใหม่11 ธ.ค. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวทั่วไป
สสล.ร่วมจัดนทรรศการ
 สสล.ร่วมจัดนทรรศการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลด... มาใหม่04 ธ.ค. 2561
 สำนักสิ่งแวดล้อมให้บริการฉีดไมโครชิปสุนั... มาใหม่22 พ.ย. 2561
 กทม. เผยรายชื่อถนนอากาศสะอาด 50 เขต มาใหม่ ฮิต16 พ.ย. 2561
 กทม. เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่งให้ประชาชนลอยก... มาใหม่ ฮิต15 พ.ย. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในแต่ละปีงบประมาณ
ปริมาณมูลฝอย ตุลาคม 2561
 ปริมาณมูลฝอย ตุลาคม 2561 ฮิต20 พ.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย กันยายน 2561 ฮิต08 ต.ค. 2561
 ปริมาณมูลฝอย สิงหาคม 2561 มาใหม่ ฮิต10 ก.ย. 2561
 ปริมาณมูลฝอย กรกฏาคม 2561 ฮิต08 ส.ค. 2561
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : วารสาร สิ่งแวดล้อม
วารสาร สสล. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน... ฮิต08 ก.พ. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน... ฮิต27 ม.ค. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน... ฮิต27 ม.ค. 2559
 วารสาร สสล. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน... ฮิต27 ม.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : การดำเนินงาน EIA
ผลการดำเนินงาน EIA ในปี 2560 - 2561
 ผลการดำเนินงาน EIA ในปี 2560 - 2561 มาใหม่ ฮิต20 ส.ค. 2561

ข่าวทุกหมวด

คลิปวิดีโอ

Most Viewed Video
ขยะ=ทรัพยากร
ขยะ=ทรัพยากร
Latest Video
เราเขียวเมืองเขียว
เราเขียวเมืองเขียว
Highest Rated Video
ชุมชน
ชุมชน 14 ไร่

บทความล่าสุด (Last 5 Articles)

· การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะของสำนักงานเขตประเวศ[ 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 7 ครั้ง ]
· ร้านศูนย์บาท ศูนย์สตางค์ ไม่แสวงหากำไร แต่ใส่ใจจิตสำนึก[ 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 22 ครั้ง ]
· กรุงเทพฯ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ[ 6 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 448 ครั้ง ]
· PM 2.5 คืออะไร? แก้ปัญหาอย่างไร?[ 1 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 393 ครั้ง ]
· ผลการประเมินการดำเนินการลดและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร[ 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 875 ครั้ง ]

[ อ่านต่อในส่วนของข่าวสาร ]

บทความเก่า (Old Articles)

ยังไม่มีข้อมูล

Environment Department: การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ต้นไม้ลดมลพิษ ได้จริงหรือ?
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว happy_aom บันทึก "          การปลูกต้นไม้ถือเป็นวิธีการง่ายๆ ที่ช่วยลดมลพิษและสร้างอากาศบริสุทธิ์ เพียงแค่หาต้นไม้ที่สามารถดูดสารพิษมาปลูกไว้รอบๆ บ้าน หรือวางไว้ภายในออฟฟิศ โดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลไม้ประดับ เป็นพืชที่มีการปรับตัวและเติบโตได้ดีในที่มีแสงน้อย และสามารถดูดสารพิษด้วยกรรมวิธีการคายน้ำ โดยจะทำการดูดก๊าซพิษที่อยู่รอบๆ ลงสู่ดินและจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆ รากจะเป็นตัวเปลี่ยนให้สารพิษเหล่านั้นกลายไปเป็นอาหารของพืชนั่นเอง "
ผู้บันทึก aom เมื่อ Fri 05 April 2013@11:40:34 (12841 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3848 ไบต์ | 29 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว lada บันทึก "          เนื่องจากช่วต้นปีงบประมาณ เริ่มมีการวางแผนการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสัมมนา ฝึกอบรม จะต้องมีการใช้บริการโรงแรมเป็นสถานที่สำหรับสัมมนาและฝึกอบรม จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่าลืมที่จะนำหลักเกณฑ์ของการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสำนักสิ่งแวดล้อมมาประกอบการเลือกใช้บริการโรงแรม ซึ่งเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาเลือกใช้บริการโรงแรมที่ได้รับการรับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เกียรติบัตรใบไม้เขียว (http://www.greenleafthai.org) ได้รับการรับรอง ISO 14001 หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ "
ผู้บันทึก aom เมื่อ Mon 10 September 2012@09:00:00 (6310 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4161 ไบต์ | 19 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)การจัดการด้านสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว nokja บันทึก "         กรุงเทพมหานครเป็นมหานครศูนย์กลางแห่งความเจริญทุกด้าน มีการพัฒนาและเติบโตอย่างไม่หยุดนึ่ง ทั้งยังเป็นเมืองหลวงของประเทศ จึงเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนอพยพหลั่งไหลจากภูมิภาคต่างๆ เข้ามาอาศัย และประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่จำนวนจำกัดเพียง 1,568.737 ตารางกิโลเมตร (980,461 ไร่) ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น "
ผู้บันทึก pa เมื่อ Fri 19 June 2009@13:14:31 (41741 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5112 ไบต์ | 31 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 4.33)แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว...ไม่ไปไม่ได้
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว happy_aom บันทึก "

          ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร เมื่อก้าวขาเดินออกจากบ้าน ก้ต้องเผชิญกับมลพิษจำนวนมาก แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอีกหลายแห่งที่ปลอดมลพิษ เต็มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจอย่างมาก ซึ่งขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวปลอดมลพิษดังต่อไปนี้

"
ผู้บันทึก aom เมื่อ Wed 03 April 2013@14:37:38 (5804 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3435 ไบต์ | 21 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)พื้นที่สีเขียวของโตเกียว
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว panu บันทึก "                        

            พื้นที่สีเขียวในกรุงโตเกียวประกอบด้วย พื้นที่ป่า ทุ่งหญ้า เรือกสวนไร่นา สวนสาธารณะ สวนขนาดต่างๆ พื้นที่แหล่งน้ำ โดยพื้นที่ป่ามีประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของกรุงโตเกียวเรียกว่า เขตทามะ (Tama area) โดยเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมากรุงโตเกียวมีพื้นที่สีเขียวในบริเวณศูนย์กลางเมือง (23 เขต) ร้อยละ 29 แต่ปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 24 ของพื้นที่กรุงโตเกียวทั้งหมด
"
ผู้บันทึก pa เมื่อ Mon 23 November 2009@21:47:00 (8593 ครั้ง)
(มีต่อ... | 47676 ไบต์ | 21 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศสดใส ไร้มลพิษ (ฺBangkok Clean Air)Bangkok Low Carbonbangkok-green_2014สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.

Ton/Trip


User Menu
หมายเลข IP ของคุณ 54.82.10.219


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : DaveWildin
สมาชิกทั้งหมด : 2,804,299

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0


ภาพกิจกรรม

  การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
  การมีส่วนร่วม (สร้างได้ด้วยแรงใจชาวกรุงเทพฯ)
  ข่าวน่าสนใจในองค์กร
  เครือข่าย CBM กทม.
  มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
  เมืองสะอาด สดใส
  เมืองสีเขียว สวยงาม
  เมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
  ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน
ค้นหารูปภาพ

ข้อมูลน่าสนใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักสิ่งแวดล้อม
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ด้วยระบบ LEAN
ข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ข้อมูลเครือข่ายชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
นิยามของสวนสาธารณะ
Carbon Footprint..
ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
คู่มือลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือคลายร้อนให้โลก
คู่มือการใช้ถังหมักก๊าซ
คู่มือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แผนภูมิปริมาณขยะ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่กรุงเทพฯ
หยุด เพิ่มความร้อนใส่กรุงเทพฯ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนฯ ภาวะโลกร้อน
สถานการณ์คุณภาพอากาศฯ
สถานการณ์มลพิษทางเสียง
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
รายงานฯ อบรมและดูงาน
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 1/2553
อบรมวิทยากร CBM รุ่นที่ 2/2553
สรุปประเด็นฯ CBM รุ่นที่ 2/2554
สำรวจความพึงพอใจฯ
สำรวจการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สำรวจความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการ สสล.
 
ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการ
กองนโยบายและแผนงาน
สำนักงานมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
หน้าที่&ภารกิจ
การบริการจัดการคุณภาพอากาศฯ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
กองกำจัดมูลฝอย
สำนักงานสวนสาธารณะ
ผังองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
ผังองค์กร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม

ชุมชนสีเขียว

Bangkok Green Community


Web_LINK ด้านสิ่งแวดล้อม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยะวิทยา
เกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ข้าราชการใสสะอาด
Web Information Portal (Webเขียว)
ฐานข้อมูลการลาข้าราชการและลูกจ้าง


 
สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท.10400 โทร. 0 2247 1812
Environment Department, Bangkok City Hall 2  Mitrmaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 1812

Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
173 Dinso Road, Sao Ching Cha, Phra Nakorn District, Bangkok 10200, Thailand Tel. 02 224 3055, 02 2261710 Fax. 02 224 3059
Website : http://www.bangkok.go.th/environment

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is organized in accordance with the Bangkok Metropolitan Administration Act 1985 to be responsible for the management of the city of Bangkok. It is the sole organization at the local authority level responsible for its duties and it provides services for the well-being of Bangkok residents.